středa 15. února 2012


Program atelieru 552

Zadání:
Místo: Hradčanská 150 metrů – viz. předchozí

Okrajové podmínky:

1. 
Společný diskurs na téma ohraničení parcely a ev. potvrzení prostorové paměti místa, vytvoření „regulace“ ve smyslu revidované hmotové obálky původní zástavby.
2.
Revize smyslu blokové zástavby v návaznosti na okolní struktury, potenciálu místa ve vazbě na topografii místa, okolní zástavbu, MHD, automobilovou dopravu, genius loci/kulturní dědictví, významné nerealizované architektury v okolí atd.
3.
Otázky řešení dopravního uzlu Hradčanská, ev. zahloubení železniční trati a vytvoření integrované komunikační struktury přesahující možnosti stávající - toto v rovině koncepčního předpokladu.
4.
Společná práce s modely, doplnění „placebo“ hmot v bezprostředním okolí parcely.


Programové okruhy:

ATBS:
Klasický obytný blok jako doplnění protiváhy hmoty přilehlé k Muchově ulici. Předpokládáme práci s parcelací, celkovým hmotovým řešením (reakce na původní „náměstíčko“ na západním konci parcely, analýzu okolní blokové struktury a její historické determinace, vertikální struktury zástavby (sklepy, parkování, parter, vazba na MHD, bydlení, střešní krajina). Předpokládáme „realistické“ řešení podložené úvahou o komerčním potenciálu předloženého návrhu.
Koncepce řešení parteru s ev. komerčními prostory (požadujeme minimálně prostorové založení a prostorový koncept), úvahy o založení vnitrobloku, příčný řez ulicí Milady Horákové a artikulaci obou zakončení bloku.

ATOS, ATV :
Dostavba zbořené části bloku, redefinice prostorových vazeb na okolní městské struktury. Naplnění rekonstruovaného prostorového vymezení významnou městotvornou funkcí občanské stavby. Součástí úlohy je sestavení a odkonzultování detailního programu, například převedením programu již fungujícího. Předpokládme silné prostorové koncepty s vystavěnou kompozicí a vědomě artikulovaným architektonickým jazykem. Pro ATV možnost širší modifikace zadání.

K výběru pro ATOS a ATV překládáme následující funkce:

Galerie současného umění
předpokládáme fundovanou představu o konkrétním fungování instituce. V návaznosti na to prostorový koncept domu

Obchodní centrum  
v redefinované podobě jako moderní tržiště, s detailní úvahou o kultuře obchodu, života města, rodiny apod.

Akademické pracoviště
výzkumný ústav, malá vysoká škola např. škola architektury, taneční škola, malá teologická fakulta s kostelem

Lázně, 
welness, ev. sportovní centrum se specifickou náplní

Hotel 
se zázemím pro menší konference či jinou specifickou náplní

Kostel/ Klášter/ Duchovní škola 
spojená s konkrétní jasně vymezenou náplní – například Dojo pro Kyudo, japonskou lukostřelbu, křesťanský klášter, Ašrám apod.

Dům pro časopis A2 
nakladatelský dům v kombinaci s kulturním centrem obsahující redakci, knihovnu, učebny, zkušebny malý hostel, klub, kavárnu, prostory pro tiskárnu,

Program bude předmětem individuální diskuse, viz časový harmonogram prací.

Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení:
Splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Pravidelná účast na práci v atelieru.
Výtvarně silné výstupy, obhájené konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva

Hodnotící kritéria:
Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Struktura
Měřítko

Organizace prací:
Ateliér se bude scházet celý (všichni) jednou týdně k prezentacím a společným konzultacím vždy ve čtvrtek v 9:00. Další konzultace jsou možné v pondělí ve 14:00, po dohodě i jindy. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne. Příležitostné přednášky budou upřesněny.

Způsob práce ateliéru:
Každý vypracuje v období do 29.3. čtyři různé autonomní variany domu, které bude vždy s týdenním odstupem prezentovat na společných konzultacích ateliéru. Nástrojem prezentace budou vždy rýsované skicy kompletních plánů a pracovní model. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína. Modely budou upravené pro vkládání do společného modelu okolí. V období od 5.4. do 17.5. budete rozpracovávat variantu, která je mezi těmi, které jste rozdělali nejsilnější. Povinná odevzdávka ateliéru proběhne s předstihem, 17.5. v 10:00 ateliéru ve vyčerpávajícím rozsahu. Zbývající čas do oficiální školní odevzdávky strávíte přípravou závěrečné prezentace včetně její společné části. Konkrétní podoba prezentace ateliéru a jejich podmínek bude upřesněna v dostatečném předstihu.


Co se bude odevzdávat
(prozatímní varianta pro definici rozsahu):
Autorská zpráva v rozsahu 2 normostrany
Schemata popisující zjednodušeně genezi projektu a základní principy jeho konceptu.
Situace 1:1000 s urbanistickým detailem, technické stínování
Půdorysy všech podlaží 1:200 s výplněmi, zařizovacími předměty a technickým stínováním
Pohledy všechny 1:200 s výplněmi a technickým stínováním
Řezy 2x 1:200 s výplněmi a technickým stínováním
Plány budou zpracovány počítačově a jejich podrobnost bude odpovídat měřítku 1:100
Perspektivní vizualizovaný řezopohled (materiály, realistické světlo, barevnost)
Zákresy od fotografie, minimálně 2!
Axonometrie
Model 1:100
Portfolio
Detaily budou upřesněny

Termíny:
15.2. Úvodní schůzka, prezentace zadání

20.2. Prezentace fotografických průzkumů místa, následná návštěva parcely a ev. i některé z blízkých kaváren. Začátek později – v 16:00

23.2. Diskuse nad prvními podněty a inspiračními zdroji, zodpovězení základních dotazů k zadání, individuální prezentace zvoleného programu vč. zdůvodnění, jeho dimenzování, prezentace skic (ručně kreslených) a zvolených modelových příkladů (min. 3) Doba prezentace 4 minut/os. K dispozici projektor a stůl,

27.2. Prezentace historického vývoje, fotografií všech dalších získaných vstupních informací.

1.3. Individuální prezentace analýzy a syntézy prostorové obálky a prostorového konceptu, výtvarných předobrazů pro práci na projektu, předložení detailního programu, jeho konzultace a konfirmace.

Během předchozí doby bude probíhat průběžná práce na fyzickém modelu a přípravě všech zbývajících podkladů. Scházet se budeme vždy i v pondělí po celý semestr.

5.3. V tomto termínu bude hotový společný fyzický model okolí stejně jako 3d model

8.3. První pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

15.3. Druhá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

22.3. Třetí pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

29.3. Čtvrtá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D každý sám prezentuje ostatní naslouchají
6 minut/os

5.4.  Veřejná prezentace vybraného dotaženého konceptu domu před pozvanými hosty - plány 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100
vizualizace podoby domu, debata nad výtvarnou a provozní koncepcí domu, jasná celková prostorová struktura, zhodnocení pro další postup.
Prezentace bude zahrnovat krátkou rekapitulaci předchozích variant a zdůvodnění rozhodnutí o výběru té nejlepší.
Čas 6 min/os. + rozprava celkem cca 10-15 min/os
přineste si zásoby proviantu

11.4.-17.4. Předběžný termín výletu. Doporučujeme.
Pracovní koncept „Švýcarští architekti“

19.4.- 10.5. Průběžné konzultace vybrané varianty a její precizování:

19.4. Koncept domu upravený na podkladě zážitků z cesty a nových poznatků

23.4. Koncepční příprava výstavy, předání finálních podmínek prezentace

26.4.  Konzultace textová zpráva, koncepce prezentace, + veškeré plány (půdorysy, pohledy, řezy) 1:100,

3.5.  Konzultace vizualizace, řezopohled, schemata, koncept modelu

10.5. Společná konzultace finálních  modelů

17.5. Odevzdávka ateliéru v rozsahu definovaném 23.4.

9.1. Odevzdání projektů v ateliéru, interní prezentace a obhajoba

21.5.-28.5. Prezentační týden. Společná příprava výstavy

28.5. Oficiální odevzdávka. Pro nás výlet do kina.

Cca do týdne proběhne oficiální hodnocení ateliéru, bude upřesněno.


Těším se!

Ondřej Císler 777194071


Žádné komentáře:

Okomentovat