čtvrtek 27. prosince 2012

Odevzdávka layouty:

Vzhledem k tomu, že nás nebude víc než minulý semestr, uděláme stejné formáty plachet a stejné layouty. Domluvte se na písmu - používejte všichni stejné. Začněte věšet rozpracované vizualizace, plány a layouty, ať se to dá korigovat!
Instrukce ohledně modelů budou rychle následovat. Mějte se. O.C.

čtvrtek 4. října 2012


Naši božští studenti v letním semestru vyhráli Olověného Dušana!
Kolegyně Tereza Šváchová získala navíc Dušana mezi jednotlivci.
Porotce Martin Rajniš zastíněn kolegyní Markétou Poláčkovou, 
podle které je pojmenováno náměstí na modelu v popředí.

Část oslavenců s porotou


pátek 21. září 2012

Trocha inspirace
Bow Wow vlastní ateliér a bydlení
TokyoSergison Bates 
Geneve


Zadání atelier 552 zima 2012

Hlavním problémem ateliéru tento semestr je koncentrace na samotné stavění, na konkrétní, uchopenou a realisticky definovanou podobu architektury se všemi nebytnými exkurzy do ostatních disciplín. Vedlejšími problémy, zejména pro Téma II. pak budou městskost a kontext.
Téma I: - ATBS, ATOS, ATZBP, ATVZ, ATV
Atelier pro hostujícího profesora s bydlením
Nové křeslo architektury
Dům umožňující dlouhodobé fungování hostujícího profesora na fakultě
včetně bydlení, učení a vlastního malého atelieru
Škola Domov Ateliér přetavené do jednoho funkčního organismu
Místo – park Indiry Ghandiové

Program:
recepce
ateliér
knihovna
pracovna profesora
jednačka
kuchyň
jídelna společná
koupelna
WC
komora
dílna
sklad

byt profesora cca 100 m2 –
Obývák, kuchyň, jídelna dva pokoje, předsíň, koupelna + WC
možnost samostatného vstupu

Hlavní kritéria tématu:

I.
Dotáhnout stavbu do dokonalosti.
Příběh – Architektura – Prostor – Dispozice – Funkce – Detail
Detailní představa o stavebních a konstrukčních řešeních domu: založení, fungování konstrukce, obvodového pláště, detailech oken, dveří, výrobků pro stavbu
Energetická rozvaha
Ekonomická rozvaha
Baukunst
Důraz na materialitu stavby – materiálová koláž, vzorky

II.
Umístění hmoty v kontextu parku a cesty parkem procházející

Odevzdávka:
Situace 1:500
Výkresy vizualizované stínované 1:50 popisující vyčerpávajícím způsobem stavbu včetně vybavení a skladby konstrukcí - analogicky k projektu pro stavební povolení. Půdorysy, řezy, pohledy. Lepší než Bow Wow!
Detail fasády 1:20 pohled a řez vč. detailů nadpraží, parapetu, založení, atiky.
Model 1:25 a větší
Vizualizace š. min. 1m bude upřesněno
Zpráva
Materiálová kolážTema 2: - ATBS, ATZBP, ATVZ, ATV, ATSS,
Městský dům
Místo: Dejvice – Vítězné náměstí
Dům, který umí během času přijímat veškeré možné funkce, od bydlení přes administrativu a obchod po kulturu a malou výrobu. Dům, který naváže současným jazykem na atmosféru Engelových Dejvic a jejich aktuální sociální dynamiku tak, aby byl prokazatelně schopný reagovat na vývoj ve společnosti. Dům, který bude umět stárnout.
Hlavní důraz bude kladen na správné uzavření celého bloku, definování regulace vč. požadavků na okolí, stanovení prostorového standardu a modulace stavby, řešení bytu a jejich dispozic, vyřešení parkování, konstrukčního řešení, materiality obvodového pláště, vyřešení vztahu s ulicí a návrh úpravy ulice, plasticita fasády, vysoký parter, pasáže a jejich návaznosti. Samostatné téma tvoří dvůr, jeho propojení s ulicí i přes stávající průjezdy okolních domů. Přibližné programové proporce – 15% obchod a služby, 15% administrativa, 5% kultura, 5% výroba, 60% bydlení (lze variovat)

Odevzdávka:
Situace 1:2000
Výkresy popisující vyčerpávajícím způsobem stavbu včetně skladby konstrukcí -
analogicky k projektu pro stavební povolení.
Půdorysy všech podlaží, řezy min. 2 v detailu odpovídajícím 1:200,
Pohledy vizualizované 1:200 včetně detailu okolních domů
Řezopohled perspektivní vizualizovaný v detailu odpovídajícím 1:100
Detail fasády 1:50 pohled a řez vč. detailů nadpraží, parapetu, založení, atiky.
Model 1:100 vč. modelu celého bloku– společný, bude upřesněno.
Vizualizace
Zpráva


Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:

Splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Pravidelná účast na práci v atelieru.
Výtvarně silné výstupy, obhájené konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva

Hodnotící kritéria:

Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Struktura
Měřítko

Ateliér se bude scházet podle témat dvakrát týdně k prezentacím a společným konzultacím vždy v pondělí od 14:00 a ve čtvrtek v 9:00. Další konzultace jsou možné po dohodě. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne. Každý bude průběžně prezentovat výsledky své práce na svém blogu, kde budou vyvěšovány základní informace. Organizační a další komunikace bude probíhat na Facebookovém profilu atelieru Ateliér Ondřeje Císlera, kam se prosím všichni přihlašte.


Způsob práce – důležité!:
Každý vypracuje v období do 8.11. čtyři různé autonomní variany domu, které bude vždy s týdenním odstupem prezentovat na společných konzultacích ateliéru. Nástrojem prezentace budou vždy rýsované skicy kompletních plánů a pracovní model. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína. Modely budou v případě tématu II. upravené pro vkládání do společného modelu okolí. V období od 26.11. do 20.12. budete rozpracovávat variantu, která je mezi těmi, které jste rozdělali nejsilnější. Povinná odevzdávka ateliéru proběhne s předstihem, 20.12. v 10:00 ateliéru ve vyčerpávajícím rozsahu. Zbývající čas do oficiální školní odevzdávky strávíte přípravou závěrečné prezentace včetně její společné části, předpokládá se aktivní účast všech ve škole!!! Konkrétní detailní podoba prezentace ateliéru a jejich podmínek bude upřesněna v dostatečném předstihu.

Termíny Téma I.Téma II.

24.9. Prezentace fotografických průzkumů místa a rešerše nalezených příkladů řešení, následná návštěva parcely a ev. i některé z blízkých kaváren.

27.9. Prezentace a odsouhlasení individuálních průzkumů, rámcové podoby individuálních programů.
Diskuse nad příklady a inspiračními zdroji, prezentace rešerše vývoje a fungování místa, Engelova urbanismu. ev. návštěva místa.

1.10. Diskuse nad prvními podněty a inspiračními zdroji, zodpovězení základních dotazů k zadání, individuální prezentace zvoleného přístupu vč. zdůvodnění, dimenzování programu,
prezentace prvních volných skic (ručně kreslených) a kolážovaného „obrazu domu“
Doba prezentace 4 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

4.10. Individuální prezentace analýzy prostorové obálky a regulace místa, výtvarného konceptu,
„obraz domu“ - rychlá koláž generující vizi, ke které se budete přiblížovat.
Definitivní program: počty bytů, výměry ostatních funkcí v hrubých podlažních plochách

Poznámka.: K 5.10. bude hotový společný fyzický model pro Téma II. jakož i veškeré další podklady (zejména 3D)

11.10. Společná prezentace první pracovní varianty obou témat:
Tema I.: 1:50 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty
Téma II. Plány 1:100 model 1:100
v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

16.-20.10. Společný výlet Benátky - Biennále
Probíhá samoorganizací detaily viz na FB
Kdo nejede maká na projektu!

22.10. Druhá pracovní varianta 1:50 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

25.10. Druhá pracovní varianta 1:100 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

29.10. Třetí pracovní varianta 1:50 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

1.11. Třetí pracovní varianta 1:100 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

5.11. Čtvrtá pracovní varianta 1:50 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

8.11. Čtvrtá pracovní varianta 1:100 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

12.11., 15.11. Individuální konzultace, čas na přípravu prezentace, rezerva, čas na doplnění blogů

19.11. Velká kritika – prezentace obou témat před pozvanými hosty. Každý využije všechny modely, odprezentuje genezi projektu a jednu vybranou variantu dopracovanou do detailu – berte to jako odevzdávku nanečisto, dům musí být prakticky vymyšlený.. Projektor, 6min./os. rozprava celkem cca 10-15 min/os, přineste si zásoby proviantu

26.11. - 6.12. Postupné precizování vybrané varianty

3.12. Prezentace kompletního konstrukčního řešení, řešení obvodového pláště včetně otvorů. 6 minut/os

10.12. Koncepce výstavy, dospecifikace odevzdávky
Prezentace všech rozpracovaných výkresů

13.12. Prezentace všech rozpracovaných výkresů

17.12. Prezentace rozpracovaných modelů - konzultace

20.12. Odevzdávka atelieru – všechny domy budou k tomuto datu vymyšlené.
Dále už bude probíhat jenom cizelování prezezntace.
K tomuto datu odpadnou opozdilci a slabší povahy.

30.12. Odevzdávka textové části projektů elektronicky. Texty budou vráceny opravené cca do 4.1.

1.1 – 7.1. Ateliérový týden.
Předpokládaná přítomnost všech ve škole, spolupráce na společných částech prezentace, konzultace.

7.1.2013 12:00 Odevzdávka ateliery

Cca do týdne poté proběhne oficiální hodnocení ateliéru, bude upřesněno.

Těšíme se! Ondřej Císler 777194071 Tomáš Oth 737937777

úterý 11. září 2012

Nový semestr
témata:
Dům pro hostujícího profesora, Park Indíry Ghándíové
Městský dům - dostsavba proluky Vítězné náměstí

Prosím všechny uchazeče, aby mi poslali svá portfolia.
Jedinou výjimku tvoří ti, kteří u nás už byli.
díky, zdravím
Příští schůzka 17.9.2012 ve 14:00 místnost 552
Těším se
O.C.


úterý 29. května 2012

AOC léto 2012.
výstava stále probíhá 

Kritiky proběhnou 
4.6.2012 od 14:00
a jsou veřejné. 
Ateliér 552

YOU! are invited, too...

středa 23. května 2012

Finale GrandeZdravím, zde jsou závěrečné instrukce:


Průvodní texty - abstrakty v rozsahu 400 znaků vč. mezer + zvlášť název projektu pošlete do čtvrtka 24. do 20:00 na ondrejcisler@gmail.com Povinné !!! Tyto texty se po mé korektuře v tomto rozsahu objeví na plachtách.
Vzhledem k tomu, že  asi málokdo z vás stíhá odevzdat v původním termínu, posouvám termín odevzdání projektu na 28. do 12:00. Týká se to plachet a modelu. Budete odevzdávat v uklizeném ateliéru. O přípravu instalace (police atd) se postarám já, úklid je na Vás po společné poradě k tomu patří doladění modelu (doslepení donatření atd). 
Portfolia se budou odevzdávat ve středu 30.5. digitálně tento termín nebude možné posouvat, budu potřebovat pomoc s přípravou společné části.
4. 6.ve 14:00 proběhne hodnocení ateliéruPovinné !!!. Z externích oponentů účast zatím přislíbili Osamu Okamura (ERA21), Under-Construction Architects a MgA Ing Petr Tej PhD.


Formát portfolia bude 20x20 cm spadávka 5 mm na všech okrajích, bude se tisknout na A4, portfolio bude kromě společné části  obsahovat následující:
strana 1 text 400 znaků bez jména názvu atd, 
strana 2 situace na šírku stránky spodní hrana 4 mm od spodního okraje bez měřítka
strana 3-4 vizualizace na celý formát na spad.
strana 5 půdorysy všechny s jedním poměrovým měřítkem dole tak, aby se vešly na šířku stránky , spodní hrana spodního půdorysu 4 mm od spodního okraje, ostatní rovnoměrně na prapor směrem nahoru, nemusí se zaplnit celá plocha tj nahoře může zbýt prostor
strana 6 řezy dtto
strana 7 pohledy dtto
strana 8 řezopohled na spad na celou stranu
další strany - volitelné další vizualizace, individuální schemata, max počet stran 12/člověka možná budu vyhazovat.
Portfolio odevzdat v pdf 300 dpi do středy 30.5. do 20:00 na adresu ondrejcisler@gmail.com  

sobota 12. května 2012


Plachta


Zde schema plachty. levá, tmavá část bude potištěná celoplošně (vizualizace, řezopohled) Pravá část bude obsahovat plány v měřítku v rozmezí 1:200 - 1:400 na bílém pozadí 
Je potřeba zobrazit všechny hlavní půdorysy, je možné vynechat například podzemní parking. je nutné zde mít podélný řez, a min jednu dlouhou fasádu! je nutné mít malý shwarzplan se zobrazením Vaší reakce na kontext a doporučuji i situaci.
Smyslem plachty je vyčerpávajícím způsobem zobrazit to nejdůležitější u projektu, věci co se nevejdou můžete dát do portfolií. Zároveň pečlivě vybírejte to nejlepší, nejde o to to zaplácat. Doporučuji si udělat maketu layoutu co nejdřív a konzultovat jí. Věšte to na blog, chodím tam pravidelně. 

čtvrtek 26. dubna 2012

Nový harmonogram


Po úspěšném výletě, plni drtivé kreativní energie,
stojíme před novými termíny:

Koncept výstavy, předání podkladů pro prezentaci                      30.4.2012

Finalizace společný model !!                                                     7.5.2012

Konzultace textové zprávy, každý přečte, rozsah báseň A4          10.5.2012
+ vlastní koncept prezentace, veškeré plány 1:100

Konzultace vizualizace, Fotorealistický řezopohled, schemata,     14.5.2012
+ rozpracovanost fyzického modelu !!!

Odevzdávka modely                                                               21.5.2012

Odevzdávka atelieru !!!                                                                24.5.2012

21.-28.5. Ateliérový týden  - přítomnost všech v ateliéru nutná !!!

úterý 24. dubna 2012

pondělí 16. dubna 2012

čtvrtek 12. dubna 2012


Novinky k výletu :-( :
vzhledem k tomu, že se pomalu množí počet těch, pro které by navýšení ceny výletu kvůli malému počtu účastníků znamenalo přehodnocení účasti, a vzhledem k tomu, že se během dneška odpoledne jeden účastník natvrdo odhlásil a nikdo závazně nepřibyl, tj. stav se nevylepšuje ale mírně zhoršuje, udělal jsem nepříjemné rozhodnutí výlet posunout na konec června/ začátek července. Bylo by nás třeba 22-24 a navýšení ceny by se začalo blížit 2 tisícům, což nevěstí nic dobrého. Moc se omlouvám všem, kterým to způsobí komplikace. Zorganizujeme to tak, aby podobná situace pokud možno nenastala. Itinerář zůstane stejný, termín upřesním do konce příštího týdne podle nového bookování.
dejte mi prosím rychlou zprávu, pokud je pro někoho problém konec zkouškového! Děkuji za pochopení, boj nekončí :-) zdravím O.C.

sobota 24. března 2012Viaggio in Svizzera nel mese di Aprile
AOC 2012


Zdravím všechny!
posílám tolik očekávané informace k výletu do Švýcarska.


Začneme 18.4. t.r. ve večerních hodinách. 
Sraz bude v kavárně Mlýnská na Kampě okolo osmé.
Přes noc se přesuneme směrem na západ, 
ráno 19.4. navštívíme krátce Basel a pár dalších míst.
Večer dojedeme do La Tourette a zde společně povečeříme.
Druhý den 20.4. dopoledne zasvětíme zkoumání kláštera, 
po obědě odjedeme směr Lausanne, kde budeme také spát.
Další den 21. 4. se pak přesuneme do středu oblasti našeho zájmu,
t.j. Ticino, Graubuenden a Liechtenstein. Zde budeme dvě noci spát, 
vše důležité zkoumat a ještě 23. zůstaneme ve Švýcarsku,
abychom se pak přes noc na 24.4. nad ránem vrátili do Prahy.


Cena výletu pro každého je 6.000,- korun
V ceně jsou dvě stolování v La Tourette, cesta, bydlení.
S sebou si vezměte jídlo, víno, spacák, ručník a vše další potřebné podle uvážení. Vstupy do institucí se budeme maximálně snažit zajistit zadarmo nebo zlevněné dle možností, toto upřesníme.


Pozvěte své sympatické a inteligentní kolegy, ať jedou s námi.
Zájezd je dimenzován pro 40 lidí, tj. pro stávající ateliér, studenty z minulého semestru a další. Současný stav nabízí cca 12 volných míst, všichni co je to zajímá  jsou srdečně zváni.


Prosím o potvrzení účasti na email ondrejcisler@gmail.com, předmět "Suransun" co nejdříve! Bude to úžasný výlet.
Těším se. O.C.


čtvrtek 15. března 2012

BarA2k


Potvrzuji pondělní návštěvu lidí z redakce A2 
v obvyklý čas platí totéž jako u předchozího.
O.C.


pondělí 27. února 2012

Centrum architektury


na pondělí 12.3. ve 14:00 je domluvena debata o tomto tématu s Adamem Gebrianem. Doporučuji všem, tedy i těm, kteří dělají téma jiné.
Dům pro časopis A2


na SugarSync jsem pověsil program, který jsem dnes dostal z redakce A2. budete si tam muset doplnit čísla, ostatně tak jako u všech zadání. Tento čtvrtek byste programy individuálně odprezentovali a čísla bychom upravili. Je důležité, abyste měli jasnou představu o výměrách významných funkčních celků a jejich struktuře, není potřeba abyste měli detailní m2 od každé komory a záchodu. Je ale nutné, aby byly programy kompletní a abyste měli jasno v jeho dimenzování, proporcích mezi jednotlivými částmi i vzhledem velikosti parcely. Nebojte se udělat chybu, debata o programu bude myslím zajímavá. zdravím
O.C.

středa 15. února 2012


Program atelieru 552

Zadání:
Místo: Hradčanská 150 metrů – viz. předchozí

Okrajové podmínky:

1. 
Společný diskurs na téma ohraničení parcely a ev. potvrzení prostorové paměti místa, vytvoření „regulace“ ve smyslu revidované hmotové obálky původní zástavby.
2.
Revize smyslu blokové zástavby v návaznosti na okolní struktury, potenciálu místa ve vazbě na topografii místa, okolní zástavbu, MHD, automobilovou dopravu, genius loci/kulturní dědictví, významné nerealizované architektury v okolí atd.
3.
Otázky řešení dopravního uzlu Hradčanská, ev. zahloubení železniční trati a vytvoření integrované komunikační struktury přesahující možnosti stávající - toto v rovině koncepčního předpokladu.
4.
Společná práce s modely, doplnění „placebo“ hmot v bezprostředním okolí parcely.


Programové okruhy:

ATBS:
Klasický obytný blok jako doplnění protiváhy hmoty přilehlé k Muchově ulici. Předpokládáme práci s parcelací, celkovým hmotovým řešením (reakce na původní „náměstíčko“ na západním konci parcely, analýzu okolní blokové struktury a její historické determinace, vertikální struktury zástavby (sklepy, parkování, parter, vazba na MHD, bydlení, střešní krajina). Předpokládáme „realistické“ řešení podložené úvahou o komerčním potenciálu předloženého návrhu.
Koncepce řešení parteru s ev. komerčními prostory (požadujeme minimálně prostorové založení a prostorový koncept), úvahy o založení vnitrobloku, příčný řez ulicí Milady Horákové a artikulaci obou zakončení bloku.

ATOS, ATV :
Dostavba zbořené části bloku, redefinice prostorových vazeb na okolní městské struktury. Naplnění rekonstruovaného prostorového vymezení významnou městotvornou funkcí občanské stavby. Součástí úlohy je sestavení a odkonzultování detailního programu, například převedením programu již fungujícího. Předpokládme silné prostorové koncepty s vystavěnou kompozicí a vědomě artikulovaným architektonickým jazykem. Pro ATV možnost širší modifikace zadání.

K výběru pro ATOS a ATV překládáme následující funkce:

Galerie současného umění
předpokládáme fundovanou představu o konkrétním fungování instituce. V návaznosti na to prostorový koncept domu

Obchodní centrum  
v redefinované podobě jako moderní tržiště, s detailní úvahou o kultuře obchodu, života města, rodiny apod.

Akademické pracoviště
výzkumný ústav, malá vysoká škola např. škola architektury, taneční škola, malá teologická fakulta s kostelem

Lázně, 
welness, ev. sportovní centrum se specifickou náplní

Hotel 
se zázemím pro menší konference či jinou specifickou náplní

Kostel/ Klášter/ Duchovní škola 
spojená s konkrétní jasně vymezenou náplní – například Dojo pro Kyudo, japonskou lukostřelbu, křesťanský klášter, Ašrám apod.

Dům pro časopis A2 
nakladatelský dům v kombinaci s kulturním centrem obsahující redakci, knihovnu, učebny, zkušebny malý hostel, klub, kavárnu, prostory pro tiskárnu,

Program bude předmětem individuální diskuse, viz časový harmonogram prací.

Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení:
Splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Pravidelná účast na práci v atelieru.
Výtvarně silné výstupy, obhájené konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva

Hodnotící kritéria:
Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Struktura
Měřítko

Organizace prací:
Ateliér se bude scházet celý (všichni) jednou týdně k prezentacím a společným konzultacím vždy ve čtvrtek v 9:00. Další konzultace jsou možné v pondělí ve 14:00, po dohodě i jindy. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne. Příležitostné přednášky budou upřesněny.

Způsob práce ateliéru:
Každý vypracuje v období do 29.3. čtyři různé autonomní variany domu, které bude vždy s týdenním odstupem prezentovat na společných konzultacích ateliéru. Nástrojem prezentace budou vždy rýsované skicy kompletních plánů a pracovní model. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína. Modely budou upravené pro vkládání do společného modelu okolí. V období od 5.4. do 17.5. budete rozpracovávat variantu, která je mezi těmi, které jste rozdělali nejsilnější. Povinná odevzdávka ateliéru proběhne s předstihem, 17.5. v 10:00 ateliéru ve vyčerpávajícím rozsahu. Zbývající čas do oficiální školní odevzdávky strávíte přípravou závěrečné prezentace včetně její společné části. Konkrétní podoba prezentace ateliéru a jejich podmínek bude upřesněna v dostatečném předstihu.


Co se bude odevzdávat
(prozatímní varianta pro definici rozsahu):
Autorská zpráva v rozsahu 2 normostrany
Schemata popisující zjednodušeně genezi projektu a základní principy jeho konceptu.
Situace 1:1000 s urbanistickým detailem, technické stínování
Půdorysy všech podlaží 1:200 s výplněmi, zařizovacími předměty a technickým stínováním
Pohledy všechny 1:200 s výplněmi a technickým stínováním
Řezy 2x 1:200 s výplněmi a technickým stínováním
Plány budou zpracovány počítačově a jejich podrobnost bude odpovídat měřítku 1:100
Perspektivní vizualizovaný řezopohled (materiály, realistické světlo, barevnost)
Zákresy od fotografie, minimálně 2!
Axonometrie
Model 1:100
Portfolio
Detaily budou upřesněny

Termíny:
15.2. Úvodní schůzka, prezentace zadání

20.2. Prezentace fotografických průzkumů místa, následná návštěva parcely a ev. i některé z blízkých kaváren. Začátek později – v 16:00

23.2. Diskuse nad prvními podněty a inspiračními zdroji, zodpovězení základních dotazů k zadání, individuální prezentace zvoleného programu vč. zdůvodnění, jeho dimenzování, prezentace skic (ručně kreslených) a zvolených modelových příkladů (min. 3) Doba prezentace 4 minut/os. K dispozici projektor a stůl,

27.2. Prezentace historického vývoje, fotografií všech dalších získaných vstupních informací.

1.3. Individuální prezentace analýzy a syntézy prostorové obálky a prostorového konceptu, výtvarných předobrazů pro práci na projektu, předložení detailního programu, jeho konzultace a konfirmace.

Během předchozí doby bude probíhat průběžná práce na fyzickém modelu a přípravě všech zbývajících podkladů. Scházet se budeme vždy i v pondělí po celý semestr.

5.3. V tomto termínu bude hotový společný fyzický model okolí stejně jako 3d model

8.3. První pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

15.3. Druhá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

22.3. Třetí pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

29.3. Čtvrtá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D každý sám prezentuje ostatní naslouchají
6 minut/os

5.4.  Veřejná prezentace vybraného dotaženého konceptu domu před pozvanými hosty - plány 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100
vizualizace podoby domu, debata nad výtvarnou a provozní koncepcí domu, jasná celková prostorová struktura, zhodnocení pro další postup.
Prezentace bude zahrnovat krátkou rekapitulaci předchozích variant a zdůvodnění rozhodnutí o výběru té nejlepší.
Čas 6 min/os. + rozprava celkem cca 10-15 min/os
přineste si zásoby proviantu

11.4.-17.4. Předběžný termín výletu. Doporučujeme.
Pracovní koncept „Švýcarští architekti“

19.4.- 10.5. Průběžné konzultace vybrané varianty a její precizování:

19.4. Koncept domu upravený na podkladě zážitků z cesty a nových poznatků

23.4. Koncepční příprava výstavy, předání finálních podmínek prezentace

26.4.  Konzultace textová zpráva, koncepce prezentace, + veškeré plány (půdorysy, pohledy, řezy) 1:100,

3.5.  Konzultace vizualizace, řezopohled, schemata, koncept modelu

10.5. Společná konzultace finálních  modelů

17.5. Odevzdávka ateliéru v rozsahu definovaném 23.4.

9.1. Odevzdání projektů v ateliéru, interní prezentace a obhajoba

21.5.-28.5. Prezentační týden. Společná příprava výstavy

28.5. Oficiální odevzdávka. Pro nás výlet do kina.

Cca do týdne proběhne oficiální hodnocení ateliéru, bude upřesněno.


Těším se!

Ondřej Císler 777194071


pátek 10. února 2012

Program nejbližších schůzek ateliéru
Stav studentů ateliéru je již víceméně uzavřený, ev. dodatečná rozhodnutí konzultujeme individuálně.
Další schůzka ateliéru bude v pondělí ve 14:00 v 552, budeme řešit administrativu, tj. přihlášky do ateliéru. Předpokládám že to nebude trvat déle než dvě hodiny.
Následující schůzka proběhne ve čtvrtek od 10:00. Na této schůzce budeme prezentovat zadání a diskutovat jeho konkrétní podoby u jednotlivých studentů.
Těším se
O.C.

úterý 7. února 2012

Přijímání
od začátku týdne se nám shromáždilo 85 adeptů na studium v ateliéru. Budeme brát 24 lidí, protože víc není možné za daných podmínek zvládnout :-(
Výběr se tedy začíná trochu podobat loterii. Snažíme se řídit portfolii nebo jakýmikoliv pozitivními referencemi. První vlnu těch, které bohužel budeme muset odmítnout, budeme informovat během zítřka (středy) tak, aby mohli rychle shánět jiné řešení. Ti, kteří neposlali portfolio a nemají s námi uzavřenou jinou dohodu, snížili svoje šance na minimum. Děkujeme těm, kteří nám napsali, že se upíchli jinde. Zdravím O.C.

úterý 31. ledna 2012

Europan 2007

fotografie


Pohled z východu, 150-ti metrová Hradčanská v popředí s návrhem multikina

Posílám pár obrázků ze soutěžního návrhu pro Europan , který jsme v roce 2007 udělali s kolegy Terezou Hradilkovou a Ondřejem Duškem. Zadání bylo podstatně širší, než to, které bude řešit většina studentů v letním semestru, bylo dané podmínkami města povahou soutěže. Předpokladem zadání bylo zakopání železnice + vytvoření podzemního dopravního uzlu a implementace tunelového řešení v zásadě podobného tomu, které se zde právě realizuje. 


Naší snahou bylo vytvořit relativně přirozenou záplatu plynulého přechodu mezi blokovými strukturami Hradčan a Dejvic a formulovat nový postoj k určení povahy města pomocí důležitých institucí, jako je Městská hala, Dům - uzel obsahující hotel s kongresovým centrem, obchodní pasáže a podzemní dopravní uzel, Sportovní dům, Divadlo, Kostel. Původní budova Dejvického nádraží byla přestavěna na tržnici a opatřena z jihu náměstím.


fotografie

Půdorys

fotografie
Dům uzel - Podzemní systém nad křížením metra a železnice se světlíkem do podzemí

fotografie

Multikino 150  metrů

fotografie


Pohled ze severu. Zleva Dům -Uzel, Piazetta Nicka Drakea, Tržnice, Náměstí Matrina Heideggera, Kostel, Dům sportu, Divadlo
Vítězné návrhy ze soutěže viz zde