středa 10. října 2018

Jamrtál Plac
Jindřich TraugottSmíření mostu s údolím

Jamrtál. Jamrtál. Jamrtál. Údolí nářků, údolí slz, údolí smutku. Než se jím stalo, bylo Nuselské údolí idylickým lůnem polí a luk a zahrad a sadů a chmelnic. Přirozená náruč krajinného amfiteátru předurčovala Jamrtál k tomu být místem izolovaným s vlastní historií i mýty, vlastním osudem, místem samotným. Král Karel zvelebil zdejší vinice a údolí přijalo přízvisko viničné – Valis Vinearum. Tím sláva údolí končí, neboť jak jest známo, uvrhl král údolí pod stín hradeb Nového města pražského. Od těch dob, v sevření mezi Vyšehradem a Karlovem, nebývalo v údolí veselo a nic tu nemělo dlouhého trvání, ani trosky ne. V devatenáctém století se trosky staly z hradeb. Jamrtál ožívá. Průmysl zaplavuje údolí a žádá si výstavbu bytů, která se odehraje na ostrově vymezeném železnicí a zregulovaným tokem Botiče. Takto se obraz údolí ustaluje. Na izolovanou kompaktní kapsli činžovních domů v centru údolí shlíží věnec solitérních dominant. Vyšehrad, Karlov, kostelík na trávníčku, pivovar, fabrika na kokosové koberce, divadlo, škola, později hotel a Pakul. Topografický kód generuje novou konfiguraci osídlení. Věštba stále platí. Jamrtál je místem svým. 

V sedmdesátých letech spojil Gottwaldův most Prahu s Brnem. V Jamrtálu to dopadlo jako obvykle – krajinou po bitvě. Výstavba mostu stála údolí dvě uliční fronty. Z bulváru se stal plac. Neutěšené místo pod mostem obsadily automobily. Po půl století tento stav trvá. Přibyla čerpací stanice. 

Most je předmětem fascinace, která jakoby jej vytrhovala z místa. Smutné údolí jako kulisa – podvozek pro jeho slávu. Konotace spojené se dnem údolí jsou natolik silné, že je dnes obtížné představit si most nikoli jako izolovaný klenot, ale jako součást údolí, jako jeho střechu, kolonádu, viadukt. Most je krásný. Most se nezmění. Změnit se může město kolem něj. Změnit se může plac. Může posunout vnímání mostu. Smířit jej s údolím. Může se zachránit.

Tušení příležitosti skryté pod mostem ve slepých štítech pobořených bloků východní strany placu byla iniciací úkolu. Kontakt s místem rozšířil rádius myšlení na celé údolí. Proměna placu se stala krokem, který má ambici potvrdit Jamrtál, jako jedinečnost. Uvolnění středu a definice ohniska v nitru údolí je naplněním koncentrické povahy konfigurace údolí, již zmíněné. Prázdný prostor je příležitostí města prokázat, že v jeho nitru je život. Může selhat, zářit, hybernovat. Myslím, že je dobré, když věci mají možnost se projevit. Ano, chtěl jsem udělat z placu náměstí. Chtěl jsem vytyčit Jamrtál plac.


Atmosféry Jammertalu /// procházka a prezentace v restauraci Na Základně

!


Zadání atelier 552 zima 2017


Téma: „Pod Nuselským mostem“
Město/Blok/Dům/Most


Místo: Praha - Nusle


Odevzdávka:
V první fázi se budou odevzdávat koncepty a skicy.
Specifikace výkresové dokumentace bude upřesněna
Finale - realistické vizualizace, precizní axonometrie, čárové výkresy, text, model!.
Prezentace finální podoby konceptu proběhne před Vánoci,
Realizace modelů b) a realizace výstavy proběhne během ateliérového týdne,
tj. po novém roce. Pracovní modely 1:500 a) budou prezentovány průběžně.


Modely měřítka:

a) 1:100 celé území do společného modelu vkládané pracovní modely


b) Bude upřesněno dle konkrétní úlohy individuálně, 1:25 - 1:50 výřez architektury či stěžejní architektura návrhu, „to nejdůležitější“ - bude individuálně odsouhlaseno materiál sádra, karton, polystyren dřevo barvy apod.Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:


Podmínkou nezbytnou je splněné penzum zadání. Pravidelná účast na práci v atelieru, intenzivní konzultace, účast na výjezdních akcích, včetně ateliérového týdne – postup „oslním v den odevzdávky“ není přijatelný. Součástí závěrečné prezentace bude potenciálně veškerý materiál nashromážděný v průběhu semestru. Splnění všech jednotlivých odevzdávek – posuny termínů odevzdávek jsou možné pouze ve vážně odůvodněných individuálních případech. Průběžná prezentace prací na individuálním blogu. Splnění podmínky čtyř variant.
Výtvarně i myšlenkově silné výstupy, obhájené materiálové, konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva.
Skupiny budou posuzovány jako celek, předpokládáme intenzivního týmového ducha.


Hodnotící kritéria:


Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Zvuk
Struktura
Měřítko


Způsob práce – důležité!:
Veškeré práce si studenti iniciativně organizují sami!


1 – Práce na společném modelu - do 25.10.2018 bude hotový. Řídí diplomanti.


2 - 1. Prezentace - před Benátkami 18.10
Vlastní analýzy. Definice zadání v rámci řešeného území, výběr programu
Bydlení, Divadlo, Dům pro potřebné, zastavka S-Bahnu, Redakce Revolver Revue + čítárna Unijazzu atd. Dle vlastního výběru, zkonzultovat, prezentovat program a první variantu řešení, skicy, plány, model.

3. Varianty - následující 3 týdny po benátkách (co týden to varianta)
Každý vypracuje dohromady čtyři různé autonomní koncepty, které bude  prezentovat postupně, a pak en bloc najednou (srovnání, vyhodnocení) na výjezdu na Kvildu. Zde se vyhodnotí výsledný zvolený konecpt. Koncepty budou vždy sledovat přesný stavební program. Nástrojem prezentace budou nejlépe rýsované či ruční skicované obrazy (perspektiv, půdorysů, pohledů a řezů), a pracovní modely. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína, odpadky, readymades apod. Modely budou propracované, tzn. budou použitelné pro finální prezentaci – součást penza odevzdávky. Skicované obrazy na formátu A2  budou syntézou předchozích skic pracovních.

4.
Ateliér se bude scházet podle témat dvakrát týdně ke společným konzultacím vždy v pondělí a ve čtvrtek od 14:00. Další konzultace jsou možné  po dohodě. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne. Každý bude průběžně prezentovat výsledky své práce na svém blogu, kde budou vyvěšovány základní informace. Organizační a další komunikace bude probíhat na Facebookovém profilu atelieru Ateliér Ondřeje Císlera, kam se prosím všichni přihlašte.

5.
Předpokládáme odevzdávku skvělé grafiky a finálních modelů. Na modelech budete pracovat v průběhu celého semestru, důležitý je vztah tématu a materiality, velké měřítko, magie materiálu, řemeslné zpracování. Prakticky celý ateliérový týden věnujeme finalizaci modelů a přípravě výstavy. Prezentace bude u daného tématu klíčová. Budeme ji řešit již před Vánoci.

Termíny

Schůzky pondělí a ve čtvrtek vždy od 14:00, pokud se nedohodneme jinak.

1.10. Úvodní schůzka, administrativa, účast všech nutná!

18 a 22.10 1. ateliérová kritika, každý odprezentuje a zhodnotí první variantu.

23.10. Společný model hotový

24-28.10. Benátky + Veneto

1 a 5. 11 2. varianta prezentace

8. a 12.11 3. varianta prezentace

22. a 26. 11. 4. varianta prezentace


29.11 až 2.12. KVILDA kritika + obhajoba výběru varianty – účast nutná!

3.12.. - 17.12. rozpracování konceptu, koncept prezentace, bude upřesněno

12.1.2019 Odevzdání grafické části do tisku

7-14.1.2019 ateliérový týden finalizace modelů, příprava výstavy – týká se všech, příprava výstavy bude časově náročná,nepočítejte se standardním odevzdáním v pondělí ve 12:00 – v tomto termínu bude vše nainstalované a hotové.

14.1.2019 zahájení výstavy


Závěrečná kritika, hodnoceníTěšíme se!

Ondřej Císler
777194071

Miroslav Pazdera
607775164