pátek 21. září 2012

Trocha inspirace
Bow Wow vlastní ateliér a bydlení
TokyoSergison Bates 
Geneve


Zadání atelier 552 zima 2012

Hlavním problémem ateliéru tento semestr je koncentrace na samotné stavění, na konkrétní, uchopenou a realisticky definovanou podobu architektury se všemi nebytnými exkurzy do ostatních disciplín. Vedlejšími problémy, zejména pro Téma II. pak budou městskost a kontext.
Téma I: - ATBS, ATOS, ATZBP, ATVZ, ATV
Atelier pro hostujícího profesora s bydlením
Nové křeslo architektury
Dům umožňující dlouhodobé fungování hostujícího profesora na fakultě
včetně bydlení, učení a vlastního malého atelieru
Škola Domov Ateliér přetavené do jednoho funkčního organismu
Místo – park Indiry Ghandiové

Program:
recepce
ateliér
knihovna
pracovna profesora
jednačka
kuchyň
jídelna společná
koupelna
WC
komora
dílna
sklad

byt profesora cca 100 m2 –
Obývák, kuchyň, jídelna dva pokoje, předsíň, koupelna + WC
možnost samostatného vstupu

Hlavní kritéria tématu:

I.
Dotáhnout stavbu do dokonalosti.
Příběh – Architektura – Prostor – Dispozice – Funkce – Detail
Detailní představa o stavebních a konstrukčních řešeních domu: založení, fungování konstrukce, obvodového pláště, detailech oken, dveří, výrobků pro stavbu
Energetická rozvaha
Ekonomická rozvaha
Baukunst
Důraz na materialitu stavby – materiálová koláž, vzorky

II.
Umístění hmoty v kontextu parku a cesty parkem procházející

Odevzdávka:
Situace 1:500
Výkresy vizualizované stínované 1:50 popisující vyčerpávajícím způsobem stavbu včetně vybavení a skladby konstrukcí - analogicky k projektu pro stavební povolení. Půdorysy, řezy, pohledy. Lepší než Bow Wow!
Detail fasády 1:20 pohled a řez vč. detailů nadpraží, parapetu, založení, atiky.
Model 1:25 a větší
Vizualizace š. min. 1m bude upřesněno
Zpráva
Materiálová kolážTema 2: - ATBS, ATZBP, ATVZ, ATV, ATSS,
Městský dům
Místo: Dejvice – Vítězné náměstí
Dům, který umí během času přijímat veškeré možné funkce, od bydlení přes administrativu a obchod po kulturu a malou výrobu. Dům, který naváže současným jazykem na atmosféru Engelových Dejvic a jejich aktuální sociální dynamiku tak, aby byl prokazatelně schopný reagovat na vývoj ve společnosti. Dům, který bude umět stárnout.
Hlavní důraz bude kladen na správné uzavření celého bloku, definování regulace vč. požadavků na okolí, stanovení prostorového standardu a modulace stavby, řešení bytu a jejich dispozic, vyřešení parkování, konstrukčního řešení, materiality obvodového pláště, vyřešení vztahu s ulicí a návrh úpravy ulice, plasticita fasády, vysoký parter, pasáže a jejich návaznosti. Samostatné téma tvoří dvůr, jeho propojení s ulicí i přes stávající průjezdy okolních domů. Přibližné programové proporce – 15% obchod a služby, 15% administrativa, 5% kultura, 5% výroba, 60% bydlení (lze variovat)

Odevzdávka:
Situace 1:2000
Výkresy popisující vyčerpávajícím způsobem stavbu včetně skladby konstrukcí -
analogicky k projektu pro stavební povolení.
Půdorysy všech podlaží, řezy min. 2 v detailu odpovídajícím 1:200,
Pohledy vizualizované 1:200 včetně detailu okolních domů
Řezopohled perspektivní vizualizovaný v detailu odpovídajícím 1:100
Detail fasády 1:50 pohled a řez vč. detailů nadpraží, parapetu, založení, atiky.
Model 1:100 vč. modelu celého bloku– společný, bude upřesněno.
Vizualizace
Zpráva


Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:

Splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Pravidelná účast na práci v atelieru.
Výtvarně silné výstupy, obhájené konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva

Hodnotící kritéria:

Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Struktura
Měřítko

Ateliér se bude scházet podle témat dvakrát týdně k prezentacím a společným konzultacím vždy v pondělí od 14:00 a ve čtvrtek v 9:00. Další konzultace jsou možné po dohodě. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne. Každý bude průběžně prezentovat výsledky své práce na svém blogu, kde budou vyvěšovány základní informace. Organizační a další komunikace bude probíhat na Facebookovém profilu atelieru Ateliér Ondřeje Císlera, kam se prosím všichni přihlašte.


Způsob práce – důležité!:
Každý vypracuje v období do 8.11. čtyři různé autonomní variany domu, které bude vždy s týdenním odstupem prezentovat na společných konzultacích ateliéru. Nástrojem prezentace budou vždy rýsované skicy kompletních plánů a pracovní model. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína. Modely budou v případě tématu II. upravené pro vkládání do společného modelu okolí. V období od 26.11. do 20.12. budete rozpracovávat variantu, která je mezi těmi, které jste rozdělali nejsilnější. Povinná odevzdávka ateliéru proběhne s předstihem, 20.12. v 10:00 ateliéru ve vyčerpávajícím rozsahu. Zbývající čas do oficiální školní odevzdávky strávíte přípravou závěrečné prezentace včetně její společné části, předpokládá se aktivní účast všech ve škole!!! Konkrétní detailní podoba prezentace ateliéru a jejich podmínek bude upřesněna v dostatečném předstihu.

Termíny Téma I.Téma II.

24.9. Prezentace fotografických průzkumů místa a rešerše nalezených příkladů řešení, následná návštěva parcely a ev. i některé z blízkých kaváren.

27.9. Prezentace a odsouhlasení individuálních průzkumů, rámcové podoby individuálních programů.
Diskuse nad příklady a inspiračními zdroji, prezentace rešerše vývoje a fungování místa, Engelova urbanismu. ev. návštěva místa.

1.10. Diskuse nad prvními podněty a inspiračními zdroji, zodpovězení základních dotazů k zadání, individuální prezentace zvoleného přístupu vč. zdůvodnění, dimenzování programu,
prezentace prvních volných skic (ručně kreslených) a kolážovaného „obrazu domu“
Doba prezentace 4 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

4.10. Individuální prezentace analýzy prostorové obálky a regulace místa, výtvarného konceptu,
„obraz domu“ - rychlá koláž generující vizi, ke které se budete přiblížovat.
Definitivní program: počty bytů, výměry ostatních funkcí v hrubých podlažních plochách

Poznámka.: K 5.10. bude hotový společný fyzický model pro Téma II. jakož i veškeré další podklady (zejména 3D)

11.10. Společná prezentace první pracovní varianty obou témat:
Tema I.: 1:50 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty
Téma II. Plány 1:100 model 1:100
v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

16.-20.10. Společný výlet Benátky - Biennále
Probíhá samoorganizací detaily viz na FB
Kdo nejede maká na projektu!

22.10. Druhá pracovní varianta 1:50 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

25.10. Druhá pracovní varianta 1:100 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

29.10. Třetí pracovní varianta 1:50 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

1.11. Třetí pracovní varianta 1:100 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

5.11. Čtvrtá pracovní varianta 1:50 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

8.11. Čtvrtá pracovní varianta 1:100 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

12.11., 15.11. Individuální konzultace, čas na přípravu prezentace, rezerva, čas na doplnění blogů

19.11. Velká kritika – prezentace obou témat před pozvanými hosty. Každý využije všechny modely, odprezentuje genezi projektu a jednu vybranou variantu dopracovanou do detailu – berte to jako odevzdávku nanečisto, dům musí být prakticky vymyšlený.. Projektor, 6min./os. rozprava celkem cca 10-15 min/os, přineste si zásoby proviantu

26.11. - 6.12. Postupné precizování vybrané varianty

3.12. Prezentace kompletního konstrukčního řešení, řešení obvodového pláště včetně otvorů. 6 minut/os

10.12. Koncepce výstavy, dospecifikace odevzdávky
Prezentace všech rozpracovaných výkresů

13.12. Prezentace všech rozpracovaných výkresů

17.12. Prezentace rozpracovaných modelů - konzultace

20.12. Odevzdávka atelieru – všechny domy budou k tomuto datu vymyšlené.
Dále už bude probíhat jenom cizelování prezezntace.
K tomuto datu odpadnou opozdilci a slabší povahy.

30.12. Odevzdávka textové části projektů elektronicky. Texty budou vráceny opravené cca do 4.1.

1.1 – 7.1. Ateliérový týden.
Předpokládaná přítomnost všech ve škole, spolupráce na společných částech prezentace, konzultace.

7.1.2013 12:00 Odevzdávka ateliery

Cca do týdne poté proběhne oficiální hodnocení ateliéru, bude upřesněno.

Těšíme se! Ondřej Císler 777194071 Tomáš Oth 737937777

úterý 11. září 2012

Nový semestr
témata:
Dům pro hostujícího profesora, Park Indíry Ghándíové
Městský dům - dostsavba proluky Vítězné náměstí

Prosím všechny uchazeče, aby mi poslali svá portfolia.
Jedinou výjimku tvoří ti, kteří u nás už byli.
díky, zdravím
Příští schůzka 17.9.2012 ve 14:00 místnost 552
Těším se
O.C.