pondělí 27. února 2012

Centrum architektury


na pondělí 12.3. ve 14:00 je domluvena debata o tomto tématu s Adamem Gebrianem. Doporučuji všem, tedy i těm, kteří dělají téma jiné.
Dům pro časopis A2


na SugarSync jsem pověsil program, který jsem dnes dostal z redakce A2. budete si tam muset doplnit čísla, ostatně tak jako u všech zadání. Tento čtvrtek byste programy individuálně odprezentovali a čísla bychom upravili. Je důležité, abyste měli jasnou představu o výměrách významných funkčních celků a jejich struktuře, není potřeba abyste měli detailní m2 od každé komory a záchodu. Je ale nutné, aby byly programy kompletní a abyste měli jasno v jeho dimenzování, proporcích mezi jednotlivými částmi i vzhledem velikosti parcely. Nebojte se udělat chybu, debata o programu bude myslím zajímavá. zdravím
O.C.

středa 15. února 2012


Program atelieru 552

Zadání:
Místo: Hradčanská 150 metrů – viz. předchozí

Okrajové podmínky:

1. 
Společný diskurs na téma ohraničení parcely a ev. potvrzení prostorové paměti místa, vytvoření „regulace“ ve smyslu revidované hmotové obálky původní zástavby.
2.
Revize smyslu blokové zástavby v návaznosti na okolní struktury, potenciálu místa ve vazbě na topografii místa, okolní zástavbu, MHD, automobilovou dopravu, genius loci/kulturní dědictví, významné nerealizované architektury v okolí atd.
3.
Otázky řešení dopravního uzlu Hradčanská, ev. zahloubení železniční trati a vytvoření integrované komunikační struktury přesahující možnosti stávající - toto v rovině koncepčního předpokladu.
4.
Společná práce s modely, doplnění „placebo“ hmot v bezprostředním okolí parcely.


Programové okruhy:

ATBS:
Klasický obytný blok jako doplnění protiváhy hmoty přilehlé k Muchově ulici. Předpokládáme práci s parcelací, celkovým hmotovým řešením (reakce na původní „náměstíčko“ na západním konci parcely, analýzu okolní blokové struktury a její historické determinace, vertikální struktury zástavby (sklepy, parkování, parter, vazba na MHD, bydlení, střešní krajina). Předpokládáme „realistické“ řešení podložené úvahou o komerčním potenciálu předloženého návrhu.
Koncepce řešení parteru s ev. komerčními prostory (požadujeme minimálně prostorové založení a prostorový koncept), úvahy o založení vnitrobloku, příčný řez ulicí Milady Horákové a artikulaci obou zakončení bloku.

ATOS, ATV :
Dostavba zbořené části bloku, redefinice prostorových vazeb na okolní městské struktury. Naplnění rekonstruovaného prostorového vymezení významnou městotvornou funkcí občanské stavby. Součástí úlohy je sestavení a odkonzultování detailního programu, například převedením programu již fungujícího. Předpokládme silné prostorové koncepty s vystavěnou kompozicí a vědomě artikulovaným architektonickým jazykem. Pro ATV možnost širší modifikace zadání.

K výběru pro ATOS a ATV překládáme následující funkce:

Galerie současného umění
předpokládáme fundovanou představu o konkrétním fungování instituce. V návaznosti na to prostorový koncept domu

Obchodní centrum  
v redefinované podobě jako moderní tržiště, s detailní úvahou o kultuře obchodu, života města, rodiny apod.

Akademické pracoviště
výzkumný ústav, malá vysoká škola např. škola architektury, taneční škola, malá teologická fakulta s kostelem

Lázně, 
welness, ev. sportovní centrum se specifickou náplní

Hotel 
se zázemím pro menší konference či jinou specifickou náplní

Kostel/ Klášter/ Duchovní škola 
spojená s konkrétní jasně vymezenou náplní – například Dojo pro Kyudo, japonskou lukostřelbu, křesťanský klášter, Ašrám apod.

Dům pro časopis A2 
nakladatelský dům v kombinaci s kulturním centrem obsahující redakci, knihovnu, učebny, zkušebny malý hostel, klub, kavárnu, prostory pro tiskárnu,

Program bude předmětem individuální diskuse, viz časový harmonogram prací.

Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení:
Splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Pravidelná účast na práci v atelieru.
Výtvarně silné výstupy, obhájené konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva

Hodnotící kritéria:
Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Struktura
Měřítko

Organizace prací:
Ateliér se bude scházet celý (všichni) jednou týdně k prezentacím a společným konzultacím vždy ve čtvrtek v 9:00. Další konzultace jsou možné v pondělí ve 14:00, po dohodě i jindy. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne. Příležitostné přednášky budou upřesněny.

Způsob práce ateliéru:
Každý vypracuje v období do 29.3. čtyři různé autonomní variany domu, které bude vždy s týdenním odstupem prezentovat na společných konzultacích ateliéru. Nástrojem prezentace budou vždy rýsované skicy kompletních plánů a pracovní model. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína. Modely budou upravené pro vkládání do společného modelu okolí. V období od 5.4. do 17.5. budete rozpracovávat variantu, která je mezi těmi, které jste rozdělali nejsilnější. Povinná odevzdávka ateliéru proběhne s předstihem, 17.5. v 10:00 ateliéru ve vyčerpávajícím rozsahu. Zbývající čas do oficiální školní odevzdávky strávíte přípravou závěrečné prezentace včetně její společné části. Konkrétní podoba prezentace ateliéru a jejich podmínek bude upřesněna v dostatečném předstihu.


Co se bude odevzdávat
(prozatímní varianta pro definici rozsahu):
Autorská zpráva v rozsahu 2 normostrany
Schemata popisující zjednodušeně genezi projektu a základní principy jeho konceptu.
Situace 1:1000 s urbanistickým detailem, technické stínování
Půdorysy všech podlaží 1:200 s výplněmi, zařizovacími předměty a technickým stínováním
Pohledy všechny 1:200 s výplněmi a technickým stínováním
Řezy 2x 1:200 s výplněmi a technickým stínováním
Plány budou zpracovány počítačově a jejich podrobnost bude odpovídat měřítku 1:100
Perspektivní vizualizovaný řezopohled (materiály, realistické světlo, barevnost)
Zákresy od fotografie, minimálně 2!
Axonometrie
Model 1:100
Portfolio
Detaily budou upřesněny

Termíny:
15.2. Úvodní schůzka, prezentace zadání

20.2. Prezentace fotografických průzkumů místa, následná návštěva parcely a ev. i některé z blízkých kaváren. Začátek později – v 16:00

23.2. Diskuse nad prvními podněty a inspiračními zdroji, zodpovězení základních dotazů k zadání, individuální prezentace zvoleného programu vč. zdůvodnění, jeho dimenzování, prezentace skic (ručně kreslených) a zvolených modelových příkladů (min. 3) Doba prezentace 4 minut/os. K dispozici projektor a stůl,

27.2. Prezentace historického vývoje, fotografií všech dalších získaných vstupních informací.

1.3. Individuální prezentace analýzy a syntézy prostorové obálky a prostorového konceptu, výtvarných předobrazů pro práci na projektu, předložení detailního programu, jeho konzultace a konfirmace.

Během předchozí doby bude probíhat průběžná práce na fyzickém modelu a přípravě všech zbývajících podkladů. Scházet se budeme vždy i v pondělí po celý semestr.

5.3. V tomto termínu bude hotový společný fyzický model okolí stejně jako 3d model

8.3. První pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

15.3. Druhá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

22.3. Třetí pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D 6 minut/os

29.3. Čtvrtá pracovní varianta 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100 varianty v ruce! ev. ve 3D každý sám prezentuje ostatní naslouchají
6 minut/os

5.4.  Veřejná prezentace vybraného dotaženého konceptu domu před pozvanými hosty - plány 1:200 půdorysy, pohledy, řezy, pracovní model 1:100
vizualizace podoby domu, debata nad výtvarnou a provozní koncepcí domu, jasná celková prostorová struktura, zhodnocení pro další postup.
Prezentace bude zahrnovat krátkou rekapitulaci předchozích variant a zdůvodnění rozhodnutí o výběru té nejlepší.
Čas 6 min/os. + rozprava celkem cca 10-15 min/os
přineste si zásoby proviantu

11.4.-17.4. Předběžný termín výletu. Doporučujeme.
Pracovní koncept „Švýcarští architekti“

19.4.- 10.5. Průběžné konzultace vybrané varianty a její precizování:

19.4. Koncept domu upravený na podkladě zážitků z cesty a nových poznatků

23.4. Koncepční příprava výstavy, předání finálních podmínek prezentace

26.4.  Konzultace textová zpráva, koncepce prezentace, + veškeré plány (půdorysy, pohledy, řezy) 1:100,

3.5.  Konzultace vizualizace, řezopohled, schemata, koncept modelu

10.5. Společná konzultace finálních  modelů

17.5. Odevzdávka ateliéru v rozsahu definovaném 23.4.

9.1. Odevzdání projektů v ateliéru, interní prezentace a obhajoba

21.5.-28.5. Prezentační týden. Společná příprava výstavy

28.5. Oficiální odevzdávka. Pro nás výlet do kina.

Cca do týdne proběhne oficiální hodnocení ateliéru, bude upřesněno.


Těším se!

Ondřej Císler 777194071


pátek 10. února 2012

Program nejbližších schůzek ateliéru
Stav studentů ateliéru je již víceméně uzavřený, ev. dodatečná rozhodnutí konzultujeme individuálně.
Další schůzka ateliéru bude v pondělí ve 14:00 v 552, budeme řešit administrativu, tj. přihlášky do ateliéru. Předpokládám že to nebude trvat déle než dvě hodiny.
Následující schůzka proběhne ve čtvrtek od 10:00. Na této schůzce budeme prezentovat zadání a diskutovat jeho konkrétní podoby u jednotlivých studentů.
Těším se
O.C.

úterý 7. února 2012

Přijímání
od začátku týdne se nám shromáždilo 85 adeptů na studium v ateliéru. Budeme brát 24 lidí, protože víc není možné za daných podmínek zvládnout :-(
Výběr se tedy začíná trochu podobat loterii. Snažíme se řídit portfolii nebo jakýmikoliv pozitivními referencemi. První vlnu těch, které bohužel budeme muset odmítnout, budeme informovat během zítřka (středy) tak, aby mohli rychle shánět jiné řešení. Ti, kteří neposlali portfolio a nemají s námi uzavřenou jinou dohodu, snížili svoje šance na minimum. Děkujeme těm, kteří nám napsali, že se upíchli jinde. Zdravím O.C.