pátek 15. února 2013

    
    Rozdělení hlavní úloha
    Pokud není uvedeno jinak, jedná se o koncertní sál

středa 13. února 2013


Zadání atelier 552 zima 2012
– prováděcí instrukce


Odevzdávka:
Situace 1:2000
Výkresy popisující vyčerpávajícím způsobem stavbu a zachycující veškeré klíčové aspekty návrhu.
Půdorysy všech podlaží, řezy min. 2 v detailu odpovídajícím 1:200,
Pohledy vizualizované 1:200 včetně detailu okolních domů
Řezopohled perspektivní vizualizovaný v detailu odpovídajícím 1:100
Modely : 4x pracovní, 1x finální precizní s filigránským detailem, měřítko 1:500
Vizualizace min 2x zákres do kontextu libovolná technika z horizontu člověka
Perspektiva z nadhledy zachycující zasazení do kontextu
Zpráva max 800 znaků obsahující vyčerpávající popis konceptu a jeho oddůvodnění
Odevzdání digitálních podkladů pro přípravu katalogu – bude upřesněno.


Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:

Splněné penzum zadání, a to ve všech bodech. Spolupráce s ostatními na tvorbě společných modelů!
Pravidelná účast na práci v atelieru, intenzivní konzultace, včetně ateliérového týdne – postup „oslním v den odevzdávky“ není přijatelný.
Splnění všech jednotlivých odevzdávek – posuny termínů odevzdávek jsou možné pouze ve vážně oddůvodněných individuálních případech. Průběžná prezentace prací na blogu.
Výtvarně i myšlenkově silné výstupy, obhájené konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva.

Hodnotící kritéria:

Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Zvuk
Struktura
Měřítko


Způsob práce – důležité!:

1.
Všichni se budou podílet na přípravě společných modelů! Všechny čtyři společné modely budou připraveny do 28.2., zodpovědní budou vždy všichni členové dané skupiny. Materiál – šedá lepenka řezaná po vrstevnicích laserem, slepená a nalakovaná nitrolakem se zabroušením ev. nepřesností. Výřezy modelů budou upřesněny.
Veškeré práce si studenti iniciativně organizují sami!

2.
Každý vypracuje v období do 21.3. čtyři různé autonomní koncepty domu, které bude vždy s týdenním odstupem prezentovat na společných konzultacích ateliéru. Nástrojem prezentace budou vždy koláže zákresu do fotografie „obraz domu“ v kontextu, rýsované či ruční skicy půdorysů, pohledů a řezů, a propracovaný model. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína, odpadky apod. Modely budou upravené pro vkládání do společného modelu okolí.
V období od 18.3. do 13.5. budete rozpracovávat variantu, která je mezi těmi, které jste rozdělali nejsilnější. Povinná odevzdávka ateliéru proběhne s předstihem, 20.5. v 10:00 ateliéru ve vyčerpávajícím rozsahu. Zbývající čas do oficiální školní odevzdávky strávíte přípravou závěrečné prezentace včetně její společné části, předpokládá se aktivní účast všech ve škole!!! Konkrétní detailní podoba prezentace ateliéru a jejich podmínek bude upřesněna v dostatečném předstihu.

3.
Ateliér se bude scházet podle témat dvakrát týdně k prezentacím a společným konzultacím vždy v pondělí od 14:00 a ve čtvrtek v 9:00. Další konzultace jsou možné po dohodě. Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového týdne. Každý bude průběžně prezentovat výsledky své práce na svém blogu, kde budou vyvěšovány základní informace. Organizační a další komunikace bude probíhat na Facebookovém profilu atelieru Ateliér Ondřeje Císlera, kam se prosím všichni přihlašte.

4.
Atelier bude organizován do 4+1 skupin – 4 skupiny pro jednotlivé lokality, jedna skupina pro dopracování bakalářských projektů. Skupiny hlavního tématu budou dosestaveny tak, aby byly vyvážené.


Termíny 
Schůzky pondělí vždy od 14:00, čtvrtek vždy od 10:00 pokud se nedohodneme jinak. Prezentace budou rozděleny podle lokalit (dvě v pondělí, dvě ve čtvrtek) – bude upřesněno.

11.2. Úvodní schůzka, rozdělení skupin, administrativa, účast všech nutná!

14.2. Individuální dopřesnění zadání, organizace práce, dopřesnění podoby společných modelů

18.2. Prezentace fotografických průzkumů místa, vývoje místa a rešerše veškerých dalších nalezených podkladů, návštěva Prof Masáka a Arch. Králíčka, ev. návštěva parcely.

21.2. nebude schůzka atelieru

25.2. Prezentace prvních variant – rozsah viz bod 2., finalizace veškerých podkladů.
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

28.2. Prezentace prvních variant – rozsah viz bod 2., odevzdávka společné modely !!!
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

4.3. Prezentace druhých variant – rozsah viz bod 2.
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

7.3. Prezentace druhých variant – rozsah viz bod 2.,
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

11.3. Prezentace třetích variant – rozsah viz bod 2.
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

14.3. Prezentace třetích variant – rozsah viz bod 2.,
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

18.3. Prezentace čtvrtých variant – rozsah viz bod 2.
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

21.3. Prezentace čtvrtých variant – rozsah viz bod 2.,
Doba prezentace 6 minut/os. K dispozici projektor a stůl.

4.4. Velká kritika – prezentace dosavadní práce před pozvanými hosty. Každý využije všechny modely,
odprezentuje genezi projektu a jednu vybranou variantu dopracovanou do detailu
– berte to jako odevzdávku nanečisto, dům musí být prakticky vymyšlený..
Projektor, 6min./os. rozprava celkem cca 10-15 min/os, přineste si zásoby proviantu

období cca
25.3.-15.4. Společný výlet Severní Německo
Bude upřesněno detaily viz na FB
Kdo nejede maká na projektu!


4.4. - 13.5. Postupné precizování vybrané varianty


29.4. Prezentace všech rozpracovaných výkresů

2.5. Prezentace všech rozpracovaných výkresů

13.5. Prezentace rozpracovaných modelů a vizualizací - konzultace

20.5. Odevzdávka atelieru – všechny domy budou k tomuto datu vymyšlené.
Dále už bude probíhat jenom cizelování prezentace.

13.5. Odevzdávka textové části projektů elektronicky. Texty budou vráceny opravené cca do 18.5.

20.5. – 27.5. Ateliérový týden.
Předpokládaná přítomnost všech ve škole, spolupráce na společných částech prezentace, konzultace.

27.5.2013 12:00 Odevzdávka ateliery

Cca do týdne poté proběhne oficiální hodnocení ateliéru, bude upřesněno.

Těšíme se! Ondřej Císler 777194071 Tomáš Oth 737937777