úterý 3. července 2018

Hodnocení LS 2018Atelier obdržel tento semestr ze strany školní komise druhé nejlepší hodnocení. Gratulujeme!
I my jsme tentokrát velmi spokojeni. Fungovali jste dohromady, a nebylo nic, co by snad bylo nepříjemné.
Těšíme se, že se s některými setkáme i v dalších semestrech.

Barbora Novotná
Minimalismus ve smyslu kontrastu není samospásný. Bude potřeba více přemýšlet o kontextu a analogii. Proces nicméně nebyl banální. Svébytná zajímavá typologie, postupné úsilí o kompoziční dotaženost. Přesto nedotaženost konstrukční, nejasnost detailu, pretentivní abstrakce místo stavebního umění. Zároveň nedotaženost prezentace, schematické pohledy, pozdě začatá a tedy nedotažená vizualizace. Bezvadný program, návaznost na Casino!
Chválíme snahu, je ale potřeba snažit daleko více, věnovat větší péči, vyhradit si více času a energie. Očekáváme víc!
Hodnocení: C


Julián Čižmár
Julián setrval u odvážné volby druhé nabízené parcely. Potýkal se s větším objemem, neměl srovnání u ostatních. Díky výjimečnému úsilí dosáhl pozoruhodného výsledku. Jedná se o plnohodnotné divadlo ve schématu, který je možné považovat za do určité míry modelové. Čisté půdorysy, zvládnutá figura domu, jakkoliv trochu megalomanská. Poněkud schematický výstup co se týká stavebního, konstrukčního a tedy i výtvarného řešení vzhledem k měřítku okolního města. Přesto pozoruhodný výsledek!
Hodnocení A-B


Katarína Košutová
Katarína si tvrdohlavě trvala na konceptu domu-sochy-věže. Rozvíjí sochařské předobrazy, postupně je transformuje do architektonické polohy. Je otázka, jestli mají být domy sochami. Zvolený postup nevedl k rychlému vývoji domu, výsledek je přesto osobitý a silný. Typologii nehodnotíme, protože je zcela irelevantní. Forma domu je přesto poměrně silná, jakkoliv připomíná základní architektonická cvičení. Oceňujeme prezentované modely, oceňujeme figuru domu.
Hodnocení B


Klára Náglová
Po dlouhém a zdánlivě těžkopádném procesu vývoje skvělý výsledek. Urbanistické řešení potvrzující charakter dvora, Knflejev prechod, hierarchie vnitřních dvorů, hmotové řešení. Vztah ke kontextu pavlačového domu v ulici Slovenska cesta, reference k Vespi de Meuron či Miller Maranta. Svěží koncept středověkých “mansions”, přetavený do pregnantní architektury. U zákresu z náměstí utekla perspektiva, v situaci chybí čitelnost stínů a není jasné co se děje v průjezdu. Urbanistické členění na dvory by se dalo aplikovat na celý vnitroblok!
Proto tuto práci považujeme za jednu z nejúspěšnějších.
Hodnocení A

Lucie Staňková
Projekt Lucie Staňkové nevznikal snadno. Potýkala se s analýzou typologie a jejímu porozumění. Nebylo tedy divu, že samotný projekt je nesoustředěný, provázený řadou chybných rozhodnutí, která ještě více znejišťují výsledek. Lucie bychom doporučili přemýšlet v kritických, logických vztazích, které generují obraz architektury. Lucie je na začátku studia, není třeba se nechat odradit prvními nezdary. Je třeba přemýšlet v souvislostech a zároveň cvičit výtvarný rukopis jak prakticky, tak pečlivým studováním literatury i světa kolem sebe.
Více kritického myšlení, více rozhledu!
Hodnocení: D


Šimon Semerák
Šimon vzal vážně princip prvotních variant jako místo pro experimentování a zkoušení potenciálu místa skrze projektování. Pro práci architekta je však nezbytné umět i místo objektivně analyzovat. Tyto analýzy je následně třeba podrobit zkoumání a vystavět na jeho základě nosnou tezi. Šimonovo částečně bezhlavé pátrání však nepostrádalo dostatek energie a nadšení a tak nakonec vedlo k úspěšnému výsledku. Pomocí klíčové reference se mu podařilo komponovat stavební program do urbanisticky přesvědčivého celku. Program a typologie by zasluhovali větší pozornost. Rozpačitost projektu se projevuje v jeho útrobách. Přesto považujeme výsledek za zdařilý a adekvátní druhému ročníku.
Hodnocení: A


Tina Peterková
Silný urbanistický koncept založený na sebevědomém postavení se náměstí i parku Hvězda čelem. Chytré míchání rolí, vztahu instituce k veřejnému prostoru a naopak se propisuje do konceptu. Silný koncept může být i komplikací. Je s ním potřeba v návrhu pracovat dále a nechat ho vpíjet se do jednotlivostí i do kultivovaného celku. Výsledek je zdařilý, vytknuli bychom mu však jeho kvalitativní nevyváženost plynoucí z výše popsané práce s konceptem. Je potřeba věci dotahovat!!! a získat vždy jistotu, že už nemohou být za daných okolností lepší.
Hodnocení: B


Marta Waloszková
Projekt se rodil těžce. Nakonec Marta přichází se zajímavým konceptem divadelního náměstí přimknutého k pavlačovému domu v západní části vnitrobloku. Tím bezděky podpořila objevný princip rozdělení vnitrobloku do menších dvorů. Samotné provedení stavby nepostrádá autorčin autonomní rukopis, zároveň je patrné, že by mohl být daleko dotaženější,  rozvinutější, nalezení prvních podob vlastního rukopisu vždy znamená spíše výzvu k větší dotaženosti a propracovanosti! Obecně platí naše předchozí pobídky k pěstování průbojnosti a jasnosti názoru. Těšíme se na další!
Hodnocní: B
Matěj Štěpánek
Rozhodnutí ve věcech vlastního projektu náleží výhradně jeho autorovi. Stejně tak zodpovědnost za výsledek. Matěj do vnitrobloku vstupuje s kruhem, tedy tvarem, který umožňuje prakticky cokoliv. Chybí ale něco, co by přidávalo napětí, kouzlo, překvapení. Výsledek je trochu konvenční, a obsahuje konstrukční a typologické nelogismy (podzemí vs. vršek). Výraz stavby je jednostranně silový, postrádá další vrstvu, která by ho harmonizovala. Matěj by měl číst poezii, chodit na výstavy, zabývat se hudbou a všemi dalšími, zdánlivě nedůležitými věcmi. Vnímat architekturu jako cestu, jako meditaci.
Hodnocení: C- D


Filip Výška
Ceníme si toho, že se Filip zapálil pro věc. Projekt působí jako jedna z prvních skic, soustavně dotažených do důsledku. To je dostatečné pro školní práci. Je ale potřeba pracovat víc koncepčně, samostatně, tvořit si vlastní názor, opouštět pohodlí zavedeného přemýšlení, překvapovat okolí a nakonec i sama sebe. Je potřeba se probudit!
Jsme zvědaví na další práce.
Hodnocení: B-C


Marie Čáslavská
Peripetie variant byly napínavé, byť svým způsobem odvážné. Jejich přetavení do výsledku pak přineslo příjemné překvapení. Koncept tribuny, postavené napříč a navzdory bloku a ustálenému kompozičnímu myšlení v místě se ukázal jako jeden z nejzajímavějších. Zajímavé spektrum funkčního využití, společenská relevance návrhu, ekonomické řešení. Přesto zanášení konceptu formálním eklekticismem, prvotní fixace na jednotlivé výtvarné znaky, které ale nakonec netvoří úplně harmonický celek. Marie určitě napsala báseň, kterou by ale bylo možné ještě jazykově dobrousit k dokonalosti.
Skvělý výsledek!
Hodnocení: A


Štěpán Perný
Betonové modely naruby. Několikrát. Přesto silné obrazy, a na počátku urbanisticky silný koncept. Štěpán má cit pro architekturu, je svým způsobem jeho přirozeným výrazovým prostředkem. Je potřeba nezapomínat na celek pro detail, je nezbytné udržet dům v hlavě v každém detailu. Vše je důležité, a není možné se spoléhat na to, že se okolnosti dořeší samy. Silné momenty by bylo velmi snadné zpochybnit řadou nedotažeností v projektu.
Hodnocení: B


Tereza Thérová
Tereza ohromila prvotním konceptem. Pak následovalo dlouhé období peripetií, které vyústilo ve výsledek, který je solidní, ale nenaplnil úplně očekávání, které začátek sliboval. Je potřeba se minimálně tvářit dospěle, a umět ze situace vyjít chytře a elegantně. Není potřeba mít strach ze ztráty lehkosti. Citlivost je první a nejdůležitější předpoklad, který je ovšem potřeba tvrdě obhájit!
Hodnocení: A-B


Barbora Lopraisová
Dům na soklu ve vnitrobloku. Hlavní vstup v protisměru. To je otázka. Skvělá typologická invence, to je potřeba. Formální půdorysné natočení horní části stavby, které je ale ve výsledku přínosné. Čistý, nadčasový výraz, konstrukce jako výtvarný prostředek.
Architektura vítězná, jasná, nebojácná.
Hodnocení: A

Dmytro Novikov:
Boj s měřítkem vnitrobloku, počáteční podezření z mírné megalomanie. Přesto nesporný talent, romantismus, citlivost a invence. V konstrukční části nejasnost, nezbyl na to čas. Dmytro musí přemýšlet o kontextu, o autenticitě, a zároveň o odvaze k vlastnímu rukopisu a jeho přijatelnosti pro lidi, kteří jeho výsledky užívají.

Hodnocení: A


pondělí 4. června 2018


Závěrečné kritiky proběhnou 7.6. 2018

Pozvání přijali:

Igor Kovačević (MOBA)
Vasa Perović ( Bevk Perović arhitekti)
Martin Rusina (Rusina Frei Architekti)

Těšíme se!

Začínáme ve čtvrtek 7.6 v 9:00, ateliér 552

středa 28. února 2018

Zadání atelier 552 léto 2018
Téma: „Zástavba proluky Kongresni Trg Ljubljana“
Atelier se bude zabývat prolukou a vnitroblokem na náměstí Kongresni Trg v Ljubljani. Soustředíme se na typologii divadla ve všech možných proměnách. Podtématy budou: blok, náměstí, divadlo.Odevzdávka:
V první fázi se budou prezentovat kreslené plány 1:100
Detailní specifikace finální 2D prezentace a projekce bude upřesněna, detail měřítka 1:100
Modely měřítka:
a)
1:200 pracovní modely pro vkládání do společného modelu -
předpokládáme spoluúčast všech na přípravě
společného modelu – každý vymodeluje přidělené modely okolních domů
   
b)
1:20 ATRN detailní model řezu fasádyPodmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:


Podmínkou nezbytnou je splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Předpokládáme řešení domu a urbanistického kontextu, vazby na okolí.
Pravidelná účast na práci v atelieru, intenzivní konzultace, účast na výjezdních akcích, včetně ateliérového týdne – postup „oslním v den odevzdávky“ není přijatelný.
Součástí závěrečné prezentace bude potenciálně veškerý materiál nashromážděný v průběhu semestru.
Splnění všech jednotlivých odevzdávek – posuny termínů odevzdávek jsou možné pouze ve vážně oddůvodněných individuálních případech. Průběžná prezentace prací na individuálním blogu.
Výtvarně i myšlenkově silné výstupy, obhájené materiálové, konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva.


Hodnotící kritéria:


Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Zvuk
Struktura
MěřítkoZpůsob práce – důležité!:
Veškeré práce si studenti iniciativně organizují sami!
Termíny

Konzultace probíhají vždy v pondělí a ve čtvrtek od 14:00,
pokud se nedohodneme jinak.

26.2. Harmonogram semestru, příprava modelu

26.2.-12.3. Práce na modelu, individuální příprava

12.3. Odevzdávka společného modelu okolí, prezentace teze - detailního programu domu

15.3.-19.3. Studijní cesta Ljubljana, Pula

26.3. Prezentace první varianty domu v ručně rýsovaných/ prokreslených  plánech 1:100 – 2x půdorys, řez, fasáda

5.4. Prezentace druhé varianty domu v ručně rýsovaných/prokreslených plánech 1:100– 2x půdorys, řez, fasáda


16.4. Prezentace třetí varianty domu v ručně rýsovaných/prokreslených plánech 1:100
– 2x půdorys, řez, fasáda

19.4. Bilanční kritika, prezentace dosavadního vývoje a zvoleného konceptu pro rozpracování


23.4.-7.5. Průběžné soustavné konzultace
7.5. Pracovní prezentace, koncepce výstavy


11.5. - 21.5. Dopracování projektů, konzultace vizualizací, zpráv, layoutů, grafiky


21.5.-28.5. Ateliérový týden, dorpacování prezentace, výroba modelů, realizace výstavy,
předpokládáme soustavnou přítomnost všech ve škole!

23.5. 14:00 Termín odevzdání plachet do tisku


28.5. Odevzdávka projektů, do 12:00, instalace výstavy dokončena.

Těšíme se!      Ondřej Císler 777 194 071 Miroslav Pazdera 607 775 164

neděle 11. února 2018


Prezentace zadání 12.2.2018
První schůzka ateliéru a start semestru 19.2.2018

Portfolia posílejte prosím na:

ondrejcisler@gmail.com
mira.pazdera@gmail.com


pátek 10. listopadu 2017

Pololetní kritiky / Interim Crits

hosté: Lynda Zein, Matouš Lipus, Jana Pavlová, Jindřich Traugott

středa 8. listopadu 2017

Na pololetní kritiky přijali pozvání:

Lynda Zein
Matouš Lipus
Jana Pavlová
Jindřich Traugott

Těšíme se!

Začínáme ve čtvrtek 9.11 v 14:00, ateliér 552